Изменения в Закона за насърчаване на заетостта

Изменения в Закона за насърчаване на заетостта по отношение на посредническата дейност

На 5 юли 2014 г. влязоха в сила следните изменения в Закона за насърчаване на заетостта по отношение на посредническата дейност по наемане на работа:

 1. Въвежда се безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Новият регламент ще доведе до намаляване на регулаторната тежест и на административните разходи за бизнеса, тъй като, от една страна, ще отпаднат таксите за регистрация и издаване на удостоверения, които посредниците заплащат на всеки пет години, и от друга страна – ще се намалят финансовите разходи и времето, необходими за издаване и представяне на предвидените за регистрация документи.

 2. Отменя се регистрацията в Агенция по заетостта на посредническите договори, сключени с чужди работодатели/корабопритежатели. По този начин отпада дискриминационният елемент спрямо посредниците за наемане на работа в чужбина и се въвеждат съпоставими изисквания за осъществяване на дейността по отношение на всички посредници, работещи в България.

 Обръщаме внимание, че удостоверенията, издадени преди влизане в сила на Закона за насърчаване на заетостта, запазват валидността си дo срока, за който са издадени.

 Агенция по заетостта ще подновява издадените удостоверения за извършване на посредническа дейност по наемане на работа въз основа на писмено заявление от страна на посредниците, подадено в срок до три месеца преди изтичане на тяхната валидност.

 С отмяната на регистрацията на посредническите договори в Агенция по заетостта не отпада задължението на посредниците да сключват посреднически договори с чужди работодатели, корабопритежатели за работа в конкретна държава. Договорите се съхраняват от посредниците и се представят при поискване от ИА „Главна инспекция по труда”, която осъществява контрол върху посредническата дейност по наемане на работа.

 Предстоят промени и в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.