Обнародвани са измененията в ЗПОО - 25.07.2014

25.07.2014
Обнародвани са измененията в ЗПОО

С промените в Закона за професионално образование и обучение, обнародвани в ДВ бр. 61 от 21.07.2014 се регламентират:

· възможността  за валидиране на знания и умения усвоени извън обучаващите институции;

· изискването за създаване и прилагане  на вътрешна система за осигуряване на качеството в обучаващите институции;

· създаването на списък със  защитени от държавата професии на областно ниво;

· издаване на Европейско приложение към издаваните документи;

· професионалното обучение чрез работа (дуално обучение).

Обявява се изискването ЦПО да въвеждат  документите за придобита професионална квалификация (удостоверения и свидетелства)

в информационната система на НАПОО.