Център за професионално обучениe

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към  "ЗЕНИТ 94” ООД притежава лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с Лицензия № 200312081/ 01.11.2003г

Лицензията е издадена на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 29.10..2003 г.)

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

Легитимността на центъра може да бъде проверена в НАПОО  на следните телефони

+ 3592 970 66 55+ 3592 970 66 55 или на  http://www.navet.government.bg/bg/licenz/Registers

 Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Прилагаме кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са : Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство - за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документите имат водни знаци. 


Следва извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение):

2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.
(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2.

 Право за издаване на документи за професионална квалификация

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална

 квалификация на МОМН – Образец 3-54

1. “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

2. “Оператор на компютър”, код 345100, специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

3. “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 – първа степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

4. “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация, Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

5. “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 660 уч.ч.

6. “Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

7. “Сервитьор - барман”, код 811080, специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 660 уч.ч.

8. “Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

9. “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – трета степен на професионална квалификаци; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

10. “Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

Обучение по част от професия с издаване на Удостоверение на МОН - Образец 3-37

Управление на човешките ресурси - по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Бизнес ковуникации - по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Основи на предприемачеството - по част от професия “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Компютърен машинопис - по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Компютърна обработка на делова кореспонденция- по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

Кореспондентски информационни технологии - по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ТРЗ и личен състав - по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

Работа са банкноти и различни валути - по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601

Оператор на компютър - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – включва Ралота с Windows, Word, Excel, Power Point, Интернет;

Текстообработка с Microsoft Word - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с електронни таблици Microsoft Excel - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с CorelDraw - - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с ADOBE PHOTOSHOP - - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с AUTOCAD - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с 3DS MAX - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Изисквания към кандидатите за обучение

- Навършени 16 години
- Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас. За придобиване на II степен на професионална квалификация - най-малко 10 - ти клас. За придобиване на III степен на професионална квалификация  - средно образование.
- Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение

- Документ за самоличност
- Молба за записване в курс за професионално обучение
- Копие от документ за  завършено средно или висше образование
- Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
- Две актуални снимки - за придобиване на степен на квалификация, една снимка - за част от професия
- Договор за обучение /сключен между центъра и обучаемият за съответния курс/

- Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

Изисквани документи за издаване на диплома за лица, практикуващи професия и имащи необходимия трудов стаж  /Отнася се единствено  за вече практикуващи професията лица, достигнали минимум шест месечен трудов стаж/

- Копие от вносна бележка за платена такса за обучение
- Документ за самоличност
- Молба за явяване на държавен изпит - по образец
- Попълнен "Личен картон" по образец на МОН
- Копие от завършено средно или висше образование или клас от средното образование
- Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
- Две  актуални снимки - за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка - за обучение по  част от професия
- Копие от трудов договор, доказващ трудов стаж по специалността за период от минимум шест месеца
- Копие от трудова книжка
- Договор за полагане на държавен изпит

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

1. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе /"Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение"/.
2. Да се свържете с центъра на посочените телефони и да уточните среща за прием на документите в центъра. Ако кандидатът е от друг град или от чужбина, процедурата се извършва дистанционно - по пощата или по електронен път на е-mail: или след като проверите за свободни места.
3. Да внесете таксата за обучение в офиса на фирмата или я  заплатите с банков превод , не по късно от 5 работни дни преди началото на обучението.
4. Да посетите Учебния център в удобно за Вас време за да подпишете Договор за обучение. Договорът за обучение служи като гаранция за внесената такса и ви дава сигурност, че курсът ще се проведе в уговорения срок по договореният учебен план и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса. Последният е включен в таксата за обучение за всички курсове.

Плащането по банков път трябва да е в полза на получателя : "ЗЕНИТ 94" ООД

Банка на получателя : СЖ"ЕКСПРЕСБАНК" АД, IBAN: BG80TTBB94001515065323, BIC: TTBB BG 22

В платежния документ задължително посочете:

В полето Платете на - попълнете "ЗЕНИТ 94" ООД 

В полето IBAN на получателя - попълнете BG80TTBB94001515065323 /в лева/
В полето BIC на банката на получателя - попълнете TTBBBG22
В полето Основание - попълнете такса курс и наименованието на обучението
В полето Наредител - попълнете трите си имена и ЕГН

За кандидатите от страната и чужбина

За да резервирате предварително място в курс, можете да внесете таксата за обучение и да изпратите копия от изискваните документи по пощата на посоченият по-горе адрес или сканирани по електронната поща на , .

За повече информация, заповядайте в офисите на ЗЕНИТ

Централен офис: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 3

Тел.052/ 602 490, 612 723, тел./факс:052/611 221

0886/ 744 888, 0888/750 070
e-mail: ,

Учебни зали на адрес:

гр. Варна, ул. "Съборни" № 22, етаж 1 и етаж 2

гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" № 24, партер

гр.Шумен, бул. “Плиска” № 36, ет. 3
тел./факс: 054/ 831 200, 0894/ 305194, 0878/ 305199
e-mail:

HARDEX Marketing SalesRep