Обучение по част от професия

 

Професионално обучение по част от професия с издаване на Удостоверение

на МОН – Образец 3-37,  съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите от

системата на  народната просвета.

ОПЕРАТИВЕН СЧТОВОДИТЕЛобучението е по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030,

специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

ОФИС МЕНИДЖЪРобучението е по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010,

специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ОФИС СЕКРЕТАР  по част от професия“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ - по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030,

специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪРпо част от професия “Оператор на компютър”, код 482030,

специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА С БАНКНОТИ И РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ /Валутен касиер/ - по част от професия “Касиер”, код 345060,

специалност “Касиер”, код 3450601

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ по част от професия “Икономист”, код 345120,

специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ - по част от професия “Икономист”, код 345120,

специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС И ТЕКСТООБРАБОТКАпо част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ТЕКСТООБРАБОТКА И КОРЕСПОНДЕНТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИпо част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯпо част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010,

специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ТЕКСТООБРАБОТКА с Microsoft Word - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030,

специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ в Microsof Excel - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ с Power point  - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА -С ИНТЕРНЕТ  по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с CORELDRAW -  по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с ADOBE PHOTOSHOP -  по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с AUTOCAD - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА с 3DS MAXпо част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код

4820301

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Изисквания към кандидатите за обучение

 • Навършени 16 години
 • Изходящото образователно равнище за придобиване на съответните степени на професионална квалификация е както следва:
  • Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
  • Документ за самоличност
  • Молба за записване в курс за професионално обучение
  • Копие от документ за  завършено средно или висше образование
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
  • Две актуални снимки - за придобиване на степен на квалификация, една снимка - за част от професия
  • Договор за обучение /сключен между центъра и обучаемият за съответния курс/
  • Заявление за включване в курс
  • Копие от вносна бележка за платена такса за обучение
  • Документ за самоличност
  • Молба за явяване на държавен изпит - по образец 
  • Попълнен "Личен картон" по образец на МОН 
  • Копие от завършено средно или висше образование или клас от средното образование
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата 
  • Две  актуални снимки - за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка - за обучение по  част от професия
  • Копие от трудов договор, доказващ трудов стаж по специалността за период от минимум шест месеца
  • Копие от трудова книжка
  • Договор за полагане на държавен изпит

за първа степен : основно образование - за ученици;начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 години;

                за втора степен - завършени 10 – ти  или  11 –ти клас, придобито право за явяване на държавни               зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

                за трета степен - средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни                изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни                          изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение

Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

Изисквани документи за издаване на диплома за лица, практикуващи професия и имащи необходимия трудов стаж  /Отнася се единствено  за вече практикуващи професията лица, достигнали минимум шест месечен трудов стаж/

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

            1. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе  в "Изисквани документи при       записване в курс за професионално обучение".


            2. Да се свържете с центъра на посочените телефони и да уточните среща за прием на документите в             центъра. Ако кандидатът е от друг град или от чужбина, процедурата се извършва дистанционно - по             пощата или по електронен път на е-mail:  или  след като проверите за             свободни места.


            3. Да внесете таксата за обучение в офиса на фирмата или я  заплатите с банков превод , не по късно от 3 работни дни преди началото на обучението.


            4. Да посетите Учебния център в удобно за Вас време за да подпишете Договор за обучение. Договорът    за обучение служи като гаранция за внесената такса и ви дава сигурност, че курсът ще се проведе в             уговорения срок по договореният учебен план и уточнява полагането на държавният изпит в края на     курса.

Плащането по банков път трябва да е в полза на получателя : "ЗЕНИТ 94" ООД

Банка на получателя : СЖ"ЕКСПРЕСБАНК" АД, IBAN: BG80TTBB94001515065323, BIC: TTBB BG 22

В платежния документ задължително посочете:

            В полето Платете на - попълнете "ЗЕНИТ 94" ООД 

            В полето IBAN на получателя - попълнете BG80TTBB94001515065323 /в лева/
            В полето BIC на банката на получателя - попълнете TTBBBG22
            В полето Основание - попълнете такса курс и наименованието на обучението
            В полето Наредител - попълнете трите си имена и ЕГН

За кандидатите от страната и чужбина

За да резервирате предварително място в курс, можете да внесете таксата за обучение и да изпратите копия от изискваните документи по пощата на посоченият по-горе адрес или сканирани по електронната поща на