Професионални обучения по професии

Професионални обучения по професии

Център за професионално обучение към  “ЗЕНИТ-94” ООД, гр. Варна има издадена  Лицензия № 200312081 на основание чл.22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 29.10..2003 г.).

 Лицензията е издадена на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 29.10..2003 г.)

НАПОО е единствената институция в България, предоставяща лицензия на фирмите за професионално обучение.

 Легитимността на центъра може да бъде проверена в НАПОО  на следните телефони + 3592 970 66 55+ 3592 970 66 55 или на  http://www.navet.government.bg/bg/licenz/

 Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Прилагаме кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са : Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство - за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документите имат водни знаци. 


Следва извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение):

2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии. 
(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2.

 Право за издаване на документи за професионална квалификация

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална

 квалификация на МОМН – Образец 3-54

1. “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

2. “Оператор на компютър”, код 345100, специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

3. “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 – първа степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

4. “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация, Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

5. “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 660 уч.ч.

6. “Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

7. “Сервитьор - барман”, код 811080, специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 660 уч.ч.

8. “Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

9. “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – трета степен на професионална квалификаци; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

10. “Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

 

 

За повече информация, заповядайте в офисите на ЗЕНИТ

Централен офис: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 3

Тел.052/ 602 490, 612 723, тел./факс:052/611 221

0886/ 744 888, 0888/750 070
e-mail: ,

Учебни зали на адрес:

гр. Варна, ул. "Съборни" № 22, етаж 1 и етаж 2

гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" № 24, партер

гр.Шумен, бул. “Плиска” № 36, ет. 3
тел./факс: 054/ 831 200, 0894/ 305194, 0878/ 305199
e-mail:

гр. Търговище, ул. Г. Бекновски1, тел. 0886/744 888, 0899 934 265,  e-mail: