За контакти с нас

Image not available
Image not available

Адрес

"Драгоман"№5

E-mail

Телефон

0886/744888

Image not available
Image not available
Image not available

За нас

 • Ключът за успеха на ЗЕНИТ
 • Отдели
 • За работодатели
 • За търсещи работа
 • Полезни връзки
- Добро познаване на пазара на труда ; - Усет към динамично променящите се пазарни условия ; - Правилно идентифициране на нуждите на клиента ; - Точна преценка пригодността на кандидатите за съответната позиция ; - Изградено и доказано ноу-хау. Етичните бизнес отношения, както и спазването на конфиденциалност са Вижте още ...
“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 1473, валидно до 13.07.2017г. Извършва подбор на кадри, чрез професионална мрежа от Вижте още ...
Ако сте убедени, че хората са най-важния фирмен капитал, че успехът на бизнеса Ви е в техни ръце, доверете ни се и ние ще Ви привлечем и подбере най-подходящите кандидати за работа във вашата организация. Ние може да ви спестим време и усилия като планираме и организираме целия процес по набирането и подбора на кандидатите и Ви представим най-подходящите от тях. Вижте още ...
Предлагаме консултантски услуги, които гарантират успешното представяне на търсещите работа на интервю с работодател и намиране на работно място. Една от насоките на нашата дейност е свързана с обучение на търсещи работа в знания и умения за активно присъствие на пазара на труда, Вижте още ...
НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Вижте още ...

Кандидат студентски прием 2014/2015

 • 1
 • 2

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК по програма "Аз мога повече"

Английски език от ниво A1 при график вторник и петък от 18ч.

azmoga

Програма "Аз мога повече" BG051PO001-2.1.14

Целта на процедурата е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица,

без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на

професионална квалификация или обучения по чужд език или дигитална компетентност с

цел повишаване пригодността им за заетост и създаване на възможност за кариерно развитие.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия
програмен период е в размер на 50 000 000 лв.

Какво трябва да направите:

Да подадете заявление, придружено от следните документи:

- копие от лична карта;

- копие на диплома за завършено образование;

- удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална

квалификация (ако има такъв).

Комплектът документи подавате в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене.

Можете да участвате в обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение по част от професия, като и обучение по ключови компетентности по следните специалности към ЦПО към „ЗЕНИТ 94“ ООД:

ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ :

1.Вид ключова компетентност: Общуване на чужди езици

2.Наименование на обучението: Английски език

3.Брой часове за обучение 300 уч. ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 700 лв.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ, ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОФИСА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЗЕНИТ"

гр. Варна на на ул. "Драгоман " № 5 , ет. 3 или се обадете за повече информация на 052/ 602-490052/ 602-490, 612-723

 

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна система: Еlevator International

Еlevator International е съвременен учебник по общ английски език в 4 нива съобразен с изискванията на Общата Европейска езикова рамка. Преводът на заглавието се основава на метафората за надграждане и издигане като с асансьор, затова и във всяка учебна единица има 3 етажа. Учебната система извежда учениците от ниво А1 до ниво B2 следвайки принципите за последователност и системност, осигурявайки активно включване на учениците в интересни практически дейности, стимулиращи естественото ползване на езика. Учебното съдържание дава възможност за практическа работа върху четирите езикови умения както и за редовно преговаряне и затвърдяване на изучения материал. Специално внимание се обръща на продуктивните умения за говорене и писане според установените съвременни международни стандарти. Особено внимание в учебника е отделено на преговора на изучения материал. За целта всеки трети урок в учебника е преговорен.

Учебната система Еlevator International е изградена на 4 последователни нива, съответстващи на Общата европейска езикова рамка.

Elevator International 1 Elementary CEF A1

Elevator International 2 Pre-Intermediate CEF A2

Elevator International 3 Intermediate CEF B1

Elevator International 4 Upper Intermеdiate CEF B2

Elevator International има за цел:

 • да развива постепенно и системно езикови компетенции от ниво А1 до ниво В2 на Общата европейска езикова рамка
 • да развива умения за комуникативно и практическо ползване на езика в реалистични житейски ситуации
 • да развива езиковите умения за слушане, четене, говорене и писане интегрирано, едновременно и съразмерно
 • да изгражда увереност и лекота в използването на езика

Основни предимства на системата:

- Ясно представяне на новото учебно съдържание

- Практически граматични упражнения

- Задълбочена работа за развиване на говорене и писане с определен очакван резултат

- Често употребявана лексика

- Съвременни разговорни фрази и идиоматични изрази

- Внимателно подбрани текстове от автентични източници за слушане и четене

- Системен преговор и следене на напредъка

ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ :

1.Вид ключова компетентност: Общуване на чужди езици

2.Наименование на обучението: Немски език

3.Брой часове за обучение 300уч. ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 700лв.

ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ :

1.Вид ключова компетентност : Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението: Работа с текстообработващи програми и електронни таблици за напреднали- MS WORD, MS EXCEL

3.Брой часове за обучение: 45уч. ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 250лв.

1.Вид ключова компетентност : Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението: Работа с електронни таблици за напреднали MS EXCEL

3.Брой часове за обучение: 45уч. ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 250лв.

1.Вид ключова компетентност : Дигитална компетентност

2.Наименование на обучението: Информатика и кореспондентски информационни технологии.

3.Брой часове за обучение: 60уч. ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 250лв.

ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ :

1.Вид ключова компетентност : Обществени и граждански компетентности

2.Наименование на обучението: Съвременни измерения на човешките права

3.Брой часове за обучение: 30уч.ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 140лв.

 

1.Вид ключова компетентност : Инициативност и предприемачество

2.Наименование на обучението: Предприемачество и управление на малка фирма

3.Брой часове за обучение: 54уч. ч.

4.Номинална стойност на ваучера: 140лв.

ПО ПРОФЕСИИ :

“Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1800 лв.

“Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – трета степен на професионална квалификаци;
Брой часове за обучение: 960уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1800лв.

“Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация;
Брой часове за обучение: 960уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1800лв.

“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация;
Брой часове за обучение: 660уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1200 лв.

“Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 300уч.ч.

Номинална стойност на ваучера:

„Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация;
Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 600лв.

“Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация.

Брой часове за обучение: 960 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1800лв.

“Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 600 лв.

 

“Сервитьор - барман”, код 811080, специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;
Брой часове за обучение: 660 уч. ч.

Номинална стойност на ваучера: 1200лв.

“Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация;
Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 600лв.

ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ:

 “Икономист”, код 345120, специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204 – трета степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 600уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1125лв.

 “Оперативен счетоводител”, код 344030, специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301 – трета степен на професионална квалификаци;

Брой часове за обучение: 600 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1125лв.

“Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална квалификация;
Брой часове за обучение: 600уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1125лв.

 “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201 – втора степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 300уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 600лв.

 “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 200 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 400лв.

 „Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101 – трета степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 600 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 1125 лв.

“Сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 – трета степен на професионална квалификация.

Брой часове за обучение: 600ч.

Номинална стойност на ваучера: 1125лв.

 “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 200уч.ч.

Номинална стойност на ваучера: 400лв.

 “Сервитьор - барман”, код 811080, специалност “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 300уч. ч.

Номинална стойност на ваучера: 600лв.

 “Камериер”, код 811030, специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 – първа степен на професионална квалификация;

Брой часове за обучение: 200 уч.ч.

Номинална стойност на ваучера:400

Информация за цялата процедура за кандидатстване и провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване на Заявлението можете да направите в ЦПО „ЗЕНИТ”.

За повече информация, заповядайте в офисите на ЗЕНИТ

Централен офис: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 3

Тел.052/ 602 490, 612 723, тел./факс:052/611 221

0886/ 744 888, 0888/750 070
e-mail: ,

Учебни зали на адрес:

гр. Варна, ул. "Съборни" № 22, етаж 1 и етаж 2

гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" № 24, партер

гр.Шумен, бул. “Плиска” № 36, ет. 3
тел./факс: 054/ 831 200, 0894/ 305194, 0878/ 305199
e-mail:

гр. Търговище, ул. Г. Бекновски1, тел. 0886/744 888, 0899 934 265,  e-mail: